+48 58 573 55 55

PL EN
How we work >

AUTOTERAPIA

Program autoterapii zawiera określone procedury postępowania w przypadkach stanów ostrych, podostrych i przewlekłych dolegliwości. Rolą terapeuty jest nauczenie pacjenta wspomnianych procedur z zakresu autoterapii. Procedury te wykonywane są przez pacjenta samodzielnie bądź w przypadku stanów ostrych osoby pomagające.

Autoterapia umożliwia wspomaganie procesu powrotu do zdrowia w następujący sposób:
  • zwiÄ™ksza efektywność terapii prowadzonej w gabinecie i skraca jednoczeÅ›nie jej czas w przypadku wystÄ™powania aktualnych dolegliwoÅ›ci (stany ostre lub przewlekÅ‚e) dajÄ…c pacjentowi możliwość podtrzymywania i wzmacniania pozytywnych skutków zabiegów wykonanych w gabinecie
  • w momencie opanowania dolegliwoÅ›ci daje pacjentowi doskonaÅ‚e narzÄ™dzia do profilaktyki stwarzajÄ…c szansÄ™ optymalnego funkcjonowania przeciwdziaÅ‚ajÄ…c kolejnym nawrotom choroby
  • daje pacjentowi poczucie kontroli nad wÅ‚asnym stanem zdrowia, co wywiera pozytywny wpÅ‚yw na poziom lÄ™ku zwiÄ…zany z wczeÅ›niejszymi dolegliwoÅ›ciami